Sistemi za detekciju i dojavu

Sistemi detekcije i dojave

Ovi sistemi imaju zadatak da rano otkriju nastanak požara tako što senzorskim jedinicama lokalno detektuju dim ili toplotu a zatim i alarmiraju sirene koje upozoravaju ljude koji neposredno ili posredno koriste prostoriju ili objekat i kako bi dobili informaciju da postoji opasnost od požara ili od pojave štetnih gasova kao što su izduvni gasovi automobila i da se pritom svi korisnici zone u kojoj postoji opasnost od izbijanja požara ili od trovanja gasovima sklone u bezbednu zonu ili da napuste taj prostor u kom se javila opasnost. Funkcionisanje ovih sistema je automatski ali takođe mogu da imaju mogućnost ručnog aktiviranja. Sastoje se od automatskih senzora ili javljača, ručnih javljača, centralne jedinice i alarmnih sirena. Javljači požara koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

Mogu da budu izvedeni kao:
1. Adresabilni
2. Konvencionalni

Razlika između ova dva sistema je što se kod adresabilnog sistema tačno zna lokacija svakog detektora i na osnovu pojave požara može se precizno locirati gde se nalazi detektor koji je pokrenuo sistem. Prednost adresabilnih sistema je kod velikih objekata gde je reakcija brža samim tim što se ima potpuna informacija o mestu nastanka požara. Konvencionalni sistemi lociraju požar po zonama u kojoj je požar detektovan. Ove sisteme može da proizvodi akreditovana kompanija koja ima sve dozvole i koja sprovodi laboratorijska ispitivanja po propisanom zahtevu svakog elementa po standardu EN54.

Sistemi detekcije i dojave požara

Ovaj sistem je sastavni deo svake protivpožarne celine. Može da se izvodi kao adresabilni i kao konvencionalni. To znači da sistem može da poseduje informaciju o tačnoj lokaciji nastanka požara što može da podigne efikasnost same njegove eliminacije. Takođe ovaj sistem daje upravljačke signale za pokretanje protivpožarnih sistema kao i da obavesti lokalnu vatrogasnu službu ili vlasnika o nastanku požarne opasnosti.

Sistemi detekcije i dojave gasova

Detekcija gasova može biti sastavni deo svakog ventilacionog sistema a njen osnovni zadatak je upravljanje prinudnom ventilacijom prostorija. Ovaj sistem najveću primenu nalazi kod garažnih objekata za parkiranje vozila sa SUS motorima i osnovni zadatak je da se izbaci ili da se smanji broj čestica ugljen monoksida (CO) u vazduhu. Takođe ima ulogu da obavesti korisnike garaže da se udalje ili sklone iz kontaminiranog prostora dok postoji opasnost od udisanja opasnih čestica.

Prema propisu sistem treba da detektuje čestice od 100 pm pri pokreće prinudnu ventilaciju sve dok se broj čestica ne smanji a zatim ventilatori prestaju sa radom. Ukoliko broj čestica poraste na preko 250 ppm onda se pale i gasne sirene i tzv. bljeskalice ili panoi na kojima uglavnom piše „GASOVI, NAPUSTITE OBJEKAT“ ili slično.