Sistemi gašenja požara penom

Sistemi za gašenje požara

Stabilni sistemi za zaštitu od požara imaju veliki doprinos u zaštiti od požara i gašenju požara. Ovi sistemi zaštite mogu biti realizovani na različite načine i sa različitim sredstvima za gašenje. Sistemi za gašenje požara rade po principu eliminacije jedne od tri komponente a to su gorivo, kiseonik ili toplota koji po definiciji čine požar i zbog toga ovi sistemi koriste različite medije za sprečavanje ili potpuno zaustavljanje požara u štićenom prostoru u kojem mogu da borave ljudi.

Najčešće se koriste instalacije za gašenje požara vodom, a gde to nije tehnički izvodljivo koriste se inertni gasovi ili čvrste materije poput pene ili praha, inergen, halon ili "nova sredstva za gašenje". Ovi sistemi zaštite su neophodni:
1. u odsustvu vatrogasaca ili u slučaju da su vatrogasci daleko;
2. u slučajevima kada postoje mogućnosti velikog širenja požara i velikih šteta;
3. u slučajevima gde postoje poteškoće sa mobilnom vatrogasnom opremom;
4. u slučajevima gde je količina sredstava za gašenje u početnim momentima gašenja mala itd.

Sistemi koji poseduju detekciju požara u ranoj fazi nisu u stanju da zaustave pojavu požara i njegovo širenje. Međutim, ako ovi sistemi poseduju instalirane sisteme za gašenje požara sa postojećim sistemima, gašenje požara je znatno brže.

Sistemi gašenja požara penom

Ovaj sistem gašenja požara svoju primenu nalazi u objektima visokog požarnog opterećenja kao što su rezervoari sa motornim benzinima i dizel gorivom, avio hangari, magacini boja i lakova i uopšte mesta gde se skaldište zapaljive i opasne materije. Gašenje požara se ogleda u prekrivanju gorivne materije filmom koji pravi pena, rashlađivanjem i ugušenjem požara i ispunjenjem zapremine prostora stvorenom penom. Moguće je gašenje sa većih udaljenosti preko specijalnih topova. Sistem radi ručno a moguće je i automatski.